https://www.kabel-mania.nl/skin/frontend/default/imania/images/logo.png

 

Winkelwagen:

0 item(s)

Kabel-Mania is een initiatief van Jevy Webshops en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Alkmaar onder nummer 65049187
waar ook deze Algemene Voorwaarden gedeponeerd zijn.

 • Inhoudsopgave:
  • Artikel 1. Definities
  • Artikel 2. Toepasbaarheid
  • Artikel 3. Aanbod, offertes, aanbiedingen, overeenkomst
  • Artikel 4. Levering, leveringstermijnen, transport
  • Artikel 5. Betaling
  • Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
  • Artikel 7. Garantie
  • Artikel 8. Reclames, Klachten, aansprakelijkheid, retourneren
  • Artikel 9. Aansprakelijkheid
  • Artikel 10. Persoonsgegevens
  • Artikel 11. Toepasselijke recht en geschillenregeling
  • Artikel 12. Inleveren ICT apparatuur
 • Artikel 1. Definities
  1. 1.1 Onder Opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon die met Kabel-Mania een overeenkomst aangaat.

  2. 1.2 Onder overeenkomst wordt iedere overeenkomst verstaan die schriftelijk of elektronisch, tussen Kabel-Mania en de opdrachtgever tot stand komt.

 • Artikel 2. Toepasbaarheid

  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van, Kabel-Mania alsmede op de tussen Kabel-Mania en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

 • Artikel 3. Aanbod, offertes, aanbiedingen, overeenkomst
  1. 3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Kabel-Mania zijn vrijblijvend. Indien een vrijblijvend aanbod door de Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Kabel-Mania het recht dit aanbod na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

  2. 3.2 Indien de aanbieding betrekking heeft op (een) (GSM)-abonnement(en) of overeenkomst van een mobiel of vast netwerk, dan is de datum waarop de Opdrachtgever op het (GSM)-netwerk wordt aangesloten maatgevend voor de dan geldende tarieven. Hierbij moet nadrukkelijk worden vermeld dat de datum waarop de overeenkomst met Kabel-Mania wordt aangegaan,bindend is.

  3. 3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro/'s (tenzij anders aangegeven) en inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Eventuele vervoer- en verpakkingskosten zijn exclusief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Kabel-Mania heeft het recht de vermelde prijzen te wijzigen.

  4. 3.4 Alle afbeeldingen, tekeningen, prijzen, gegevens betreffende gewichten, productomschrijving, afmetingen, kleuren, en dergelijke gelden slechts bij benadering en zijn voorbehouden. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding, etc.

  5. 3.5 Voor het afsluiten van abonnementen en/of overeenkomsten met netwerken is Kabel-Mania tussenpersoon. Kabel-Mania kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld indien de netwerkaanbiederwaarmee de eigenlijke overeenkomst wordt aangegaan, besluit niet tot het aangaan van een overeenkomst over te gaan. In deze genoemde overeenkomst tussen Opdrachtgever en netwerkaanbieder, gelden de algemene voorwaarden van de betreffende netwerkaanbieder.

 • Artikel 4. Levering, leveringstermijnen, transport
  1. 4.1 Levering geschiedt onder rembours of vooruitbetaling, tenzij anders is overeengekomen.

  2. 4.2 Bezorging van aankopen geschiedt op kosten van de Opdrachtgever,tenzij anders vermeld. Kabel-Mania behoudt het recht bij het sluiten van de overeenkomst bezorgkosten en eventuele kosten daarmee verband hebbende afzonderlijk op te geven. De verzendmethode brievenbuspost is geheel op eigen risico. Omdat wij het pakket niet kunnen traceren worden zendingen die verloren zijn gegaan of niet aangekomen zijn bij de klant niet vergoed.

  3. 4.3 Kabel-Mania behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.

  4. 4.4 Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Kabel-Mania deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

  5. 4.5 Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Kabel-Mania gerechtigd de zaken op te slaan voor risico en kosten van de Opdrachtgever.

  6. 4.6 De door Kabel-Mania opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering , maar zullen nooit de wettelijke termijn van 30 dagen overschrijden. Indien de levertijd niet haalbaar is zal Kabel-Mania de consument hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen dienen bij ontbinding of annulering binnen 14 dagen teruggestort te worden.

  7. 4.7 Kabel-Mania zal de consument op de hoogte stellen bij het niet op tijd kunnen leveren. De consument heeft bij het niet halen van levering binnen de maximale termijn van 30 dagen het recht op ontbinding of de mogelijkheid met u een nieuwe termijn overeen te komen.

  8. Let op! Bij retour wordt er 25% in rekening gebracht bij Speciaal bestelde items met een bedrag boven de 250 euro!
   Deze items zijn nl. speciaal voor jou besteld.

 • Artikel 5. Betaling
  1. 5.1 Betaling geschied vooraf

  2. 5.2 Indien er op rekening wordt gekocht zullen de facturen door Opdrachtgever worden betaald binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij de betalingscondities op de factuur anders vermelden. Wanneer bij levering onder rembours weigering aan de deurplaats vindt, zal betreffende levering door Kabel-Mania aan opdrachtgever alsnog gefactureerd worden.

  3. 5.3 Na het verstrijken van 8 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim; In dat geval zijn alle vorderingen uit welke hoofde dan ook, van Kabel-Mania op de Opdrachtgever direct opeisbaar. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag ook de wettelijke rente hierover verschuldigd en de incasso kosten / juristenvergoeding.

  4. 5.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Kabel-Mania onmiddellijk opeisbaar.

  5. 5.5 Indien de Opdrachtgever een (GSM)-abonnement(en) of overeenkomst van een mobiel of vast netwerk hebben afgesloten en op basis van een terugstortingsbewijs in aanmerking komen voor een bonus, ontvangt hij/zij bonus binnen vijf tot zeven weken na contractsdatum op hun door hen opgegeven Nederlandse bank- of girorekening.

  6. 5.6 Prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten en prijs wijzigingen

 • Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

  6.1 De eigendom van de geleverde zaken wordt door Kabel-Mania uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichtte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

 • Artikel 7. Garantie
  1. 7.1 Kabel-Mania verplicht zich alle bepalingen van de fabrieksgarantie van de geleverde zaken op te volgen. Zo hebben alle producten een fabrieksgarantie van 6 maanden.

  2. 7.2 Indien de in artikel 7 lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is Kabel-Mania verplicht binnen 30 dagen nadat de Opdrachtgever hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te laten vervangen.

  3. 7.3 Kabel-Mania kan er voor kiezen om de zaken te vervangen. Reparaties onder de €50,- worden automatisch in behandeling genomen. Reparaties boven de €50,- worden pas in behandeling genomen na goedkeuring door Opdrachtgever. Bovenstaande reparatieprocedure geldt niet voor prepaid- en simlocktoestellen. Voor klachten over deze toestellen, dient Opdrachtgever zich direct tot het desbetreffende netwerkaanbieder te richten.

  4. 7.4 De garantie vervalt indien de Opdrachtgever schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.

   Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan:

   • - Een onecht gebruik van de artikelen.

   • - Het niet naleven van de gebruik

   • - en onderhoudsvoorschriften zoals die door de producent zijn voorgeschreven.

   • - Het laten vallen of stoten of anders zins aan schokken onderwerpen van de artikelen.

   • - Het door opdrachtgever veroorzaakte water en vochtschaden

   • - Het wijzigen van IMEI of Serienummers

   • - Het door de Opdrachtgever (laten) verwijderen van een SIM-Lock.

  5. 7.5 De Opdrachtgever dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt.

 • Artikel 8. Reclames, Klachten, aansprakelijkheid, retourneren
  1. 8.1 Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering van producten en/of diensten de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten omtrent een door Kabel-Mania geleverd product, dienen door de Opdrachtgever terstond aan Kabel-Mania gemotiveerd binnen uiterlijk 30 dagen na aflevering per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld. In overleg tussen Opdrachtgever en Kabel-Mania kan levering van het ontbrekende, herstel, vervanging of retourbetaling plaatsvinden. Bij overschrijding van de 30 dagen termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Kabel-Mania geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

  2. 8.2 Indien Opdrachtgever een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft Opdrachtgever het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan Kabel-Mania, (indien gewenst per aangetekende post/optie klant) te retourneren. Terugstorting van het aankoopbedrag vindt plaats na aftrek van gemaakt kosten zoals verzendkosten binnen 14 dagen. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van Opdrachtgever komen. Wanneer aan het gekochte product een dienst gekoppeld is met een contract van bijvoorbeeld een (GSM)-abonnement(en) of overeenkomst van een mobiel of vast netwerk, dan heeft dit artikel geen betrekking op de dienst en dient de Opdrachtgever zich bij evt. klachten van deze dienst zich te wenden tot deze Dienstenaanbieder, mits Kabel-Mania niet in gebreke of onvolledig is gebleven omtrent de voorlichting van deze dienst.

   Uitgesloten hiervan zijn de volgende producten:

   • * Binnen 14 werkdagen na aflevering

   • * Met originele aankoopfactuur

   • * Het artikel is onbeschadigd, ongebruikt en compleet

   • * Garantiebewijs mag niet ingevuld zijn

  3. 8.3 Kabel-Mania aanvaardt retour gezonden zaken, zoals vernoemd in artikel 8 lid 2 slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk, per fax of per e-mail (Enkel bij evt. defecten is dit nodig) akkoord is gegaan, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Kabel-Mania op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Kabel-Mania deze zaken aan de Opdrachtgever afleverde binnen 14 dagen na ontvangst!

 • Artikel 9. Aansprakelijkheid
  1. 9.1 Indien en voor zover Kabel-Mania aansprakelijk mocht zijn wegens onvoldoende of onjuiste uitvoering van de door haar opgedragen werkzaamheden of niet behoorlijke vervulling van haar contractuele of wettelijke verplichtingen, zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn tot ten hoogste het totale bedrag van de door haar aangenomen (deel)opdracht, exclusief BTW. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever dienen binnen 8 werkdagen na uitvoering van de overeenkomst te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zullen zijn.

  2. 9.2 Kabel-Mania is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Ook voor (gevolg-)schade of gebrek veroorzaakt tijdens het verlenen van technische service door derden en de daarbij behorende handeling, waaronder ook transport, zijn wij nimmer aansprakelijk.

  3. 9.3 Kabel-Mania werkt zo zorgvuldig mogelijk. Fouten op onze internetsite kunnen nimmer lijden tot een schadeclaim.

 • Artikel 10. Persoonsgegevens
  1. 10.1 Door Opdrachtgever ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand alleen ter gebruik voor de uitvoering van de bestelling van opdrachtgever.

  2. 10.2 De gegevens van Opdrachtgever worden opgenomen in een centraal bestand van Kabel-Mania en zullen alleen worden gebruikt om Opdrachtgever volledig up-to-date te houden voor wat betreft de zaken en diensten van Kabel-Mania, tenzij Opdrachtgever heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen. De verwerking van de gegevens van Opdrachtgever zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

  3. 10.3 Opdrachtgever kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Kabel-Mania over de persoon van de Opdrachtgever worden opgenomen in het bestand van Kabel-Mania opdrachtgever is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.

 • Artikel 11. Toepasselijke recht en geschillenregeling
  1. 11.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Kabel-Mania is het Nederlands recht van toepassing.

  2. 11.2 Niet door Kabel-Mania en Opdrachtgever, binnen uiterlijk 3 maanden, oplosbare geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde Rechter te Weert tenzij oplossing van betreffende geschillen door arbitrage wordt overeengekomen.

 • Artikel 12. Inleveren ICT apparatuur

  12.1 Een consument (privégebruiker) heeft twee mogelijkheden om gratis van zijn oude ICT apparaten af te komen.

  Wanneer u een nieuw apparaat koopt, kunt u het oude gratis inleveren bij de winkel waar u het nieuwe apparaat koopt (“oud voor nieuw”). Bijvoorbeeld een oude computer voor een nieuwe computer of een oud mobieltje voor een nieuw mobieltje. De winkel is in dat geval verplicht uw oude apparaat gratis in te nemen. U kunt uw oude apparaat ook inleveren bij de gemeente. Dit kan door het apparaat af te geven op de milieustraat (brengvoorziening) of door uw oude apparaten op te laten halen (haalplicht). De gemeente is verantwoordelijk voor de gescheiden inzameling van afgedankte apparatuur van particuliere huishoudens (artikel 10.21 Wet milieubeheer).

  De manier waarop de gescheiden inzameling is geregeld verschilt per gemeente. Informatie, zoals het adres en de openingstijden van de milieustraat, treft u in de gemeente gids of op de website van uw gemeente.